กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

 • รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองบรรณาธิการ จากหน่วยงานภายนอก

 • ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ         เกียรติศิริโรจน์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์             เพ็ชรมิตร             มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย               วงศ์วิเศษ             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ศาสตราจารย์ ดร.สันติ                   แม้นศิริ                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ                   ลิมปิจำนงค์          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร         ยิ้มนิรัญ                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์   เกิดนิยม           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย          อมรศักดิ์ชัย         มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรณาธิการ

 • ดร.สิงห์แก้ว   ป๊อกเทิ่ง

กองบรรณาธิการ  ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 • รองศาสตราจารย์แอนนาเบล     ภามนี ขจรบุญ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า       เมฆเกรียงไกร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์   ฤทธิ์ทอง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์
 • ดร.ประกอบ    ชาติภุกต์
 • ดร.วรลักษณ์  ปัญญาธิติพงศ์
 • นางสาวเจนจิรา    บ.ป.สูงเนิน