ข้อกำหนดวารสารวิชาการและวิจัย

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre, TCI Centre) เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI กลุ่มที่ 2 (ระยะเวลา 5 ปี จนถึง ธันวาคม 2562)  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

1. ลักษณะบทความที่ตีพิมพ์

ต้นฉบับ บทความรับตีพิมพ์ทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการ  เปิดรับบทความทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์  วิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้บทความดังกล่าวผู้เขียนต้องไม่เสนอบทความ  ฉบับเดียวกันกับที่เคย     ตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน เว้นแต่ผ่านการเรียบเรียงใหม่ บทความทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย  3 ท่าน

2. กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่  ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับเดือนมีนาคม และฉบับเดือนกันยายน

3. การส่งต้นฉบับ

ผู้เขียนสามารถส่งต้นฉบับบทความได้ที่ e-mail : j_rmutp@rmutp.ac.th

4. ลิขสิทธิ์

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ห้ามนำข้อความทั้งหมดไปตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร

5. ความรับผิดชอบ

เนื้อหาและข้อคิดเห็นใดๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนเท่านั้น