คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ

ขั้นตอนการส่งบทความ ผู้เขียนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและคำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php     โดยเลือกวารสารที่ต้องการสมัครสมาชิก วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อยู่ในหน้าที่ 3 จากนั้นเข้าสู่กระบวนการส่งบทความ  (Submission) เสร็จเรียบร้อย