วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารเชิงวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางด้านการศึกษาบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์  จิตวิทยา  ภาษาและวรรณคดี  นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณาจารย์ นักวิจัย ทั้งภายในและภายนอก โดยรับพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ  รวมถึงเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการต่อไป กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)  ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  ระยะเวลาพิจารณาบทความ 3 เดือน ส่งบทความ ได้ที่ E-mail : j_socialscience@rmutp.ac.th

หมายเหตุ  วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ยังไม่เข้าฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

กองบรรณาธิการ 

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับบทความ

Template บทความวิจัย

Template บทความวิชาการ

แบบฟอร์มการส่งบทความวิจัย และ บทความวิชาการ 

ไฟล์ตัวอย่างการเขียนบทความ

รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง

ฉบับย้อนหลัง

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2559

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561