วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัยของบุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในแวดวงทางวิชาการ โดยรับพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ   โดยเปิดรับบทความตีพิมพ์ ดังนี้ สาขาการศึกษา บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้สามารถส่งต้นฉบับบทความ ได้ที่  E-mail : j_socialscience@rmutp.ac.th กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)  ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี  หมายเหตุ  วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ยังไม่เข้าฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

กองบรรณาธิการ 

คำแนะนำการเตรียมบทความ

Template บทความ

แบบฟอร์มการส่งบทความ

แบบฟอร์มการส่งบทความ (สำหรับนักศึกษา)

ฉบับย้อนหลัง

ปีที่ 1 ฉบับ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2559