สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ปก) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

1. การทำแผนที่เสาไฟฟ้าแบบกึ่งอัตโนมัติด้วยเทคนิคเอสเอฟเอ็ม

สิทธิพร  เฉลิมพงศ์พิพัฒน์, คัมภีร์  ธีระเวช, วีระศักดิ์  ปรึกษา

2. การประยุกต์ใช้เครือข่ายตรวจรู้ไร้สายและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในสวนผลไม้

วิระ  ศรีมาลา, คัมภีร์  ธีระเวช, ทบทอง  ชั้นเจริญ, วีระศักดิ์  ปรึกษา, วุฒิชัย  แก้วแหวน

3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี 3จี ในประเทศไทย

พิษณุลักษณ์  ศรีเจริญ, สานนท์  ฉิมมณี

4. การพยากรณ์เหตุจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ด้าน IT โดยวิธีแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง SEM ด้วยเทคนิค Partial Least Squares (PLS) และเทคนิค Product Indicator

อายุทธ์  เรืองทอง

5. การพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ปาทิตตา  สุขสมบูรณ์ การ์เซีย, ศุภวัฒน์  อึ่งกุล, เดชพิทักษ์  หนูเล็ก, สรัญญา  สอดำ

6. การพัฒนาระบบจัดการคลังข้อสอบและการสอบผ่านอินเทอร์เน็ต

นิตยา  นาแก้ว

7. การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชา การจัดแสงเพื่องานออกอากาศ ระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ณัฐภณ  สุเมธอธิคม

8. การพัฒนาองค์ความรู้การเล่นหมากรุกไทยผ่านสื่อช่วยสอนทางคอมพิวเตอร์กรณีศึกษากลุ่มเยาวชน

พฤฒิพงศ์  เพ็งศิริ, จำลอง  ลือชา

9. การรักษาความมั่นคงแบบสมบูรณ์สำหรับการเข้าถึงไมโครซอฟท์วินโดว์เซอร์เวอร์จากระยะไกลด้วย Remote Desktop

ชาญศักดิ์  สุวรรณกุล, สานนท์  ฉิมมณี

10. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจการรับรู้ความสามารถของตนเองทางด้านคอมพิวเตอร์

วันเพ็ญ  วิโรจน์เจริญวงศ์, มณเฑียร  รัตนศิริวงศ์วุฒิ, มนต์ชัย  เทียนทอง

11. การสร้างโปรแกรมการออกแบบระบบฝึกทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์

อาทิตย์  ศิริสวัสดิ์, บรรจบ  อรชร, อนุศิษฎ์  อันมานะตระกูล

12. การสื่อสารทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ชาญ  เดชอัศวนง

13. พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล และการใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์กูเกิลของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

ศิริวรรณ  มณีรัตน์