สาขาสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม

(ปก) สาขาสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ (Peer Review) 

1. การพัฒนาเนื้อดินและการเคลือบเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา

เด่น  รักซ้อน, วัชรินทร์  แซ่เตีย

2. การศึกษาประสิทธิผลของการใช้บันทึกการเรียนรู้วิชาสถาปัตยกรรมไทย

กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์

3. การออกแบบบ้านลอยน้ำที่ใช้ในประเทศไทย

ขวัญชัย  จันทนา, สิปปะ  ด้วงผึ้ง, วรัญญู  เหลาโชติ

4. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จุฑามาศ  เจริญพงษ์มาลา

5. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่งของผู้ผลิตสินค้าชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตจังหวัดปทุมธานี

คมสัน  เรืองโกศล, จุฑามาศ  เจริญพงษ์มาลา