สาขาอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ

(ปก) สาขาอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ Peer review

1. กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อผลิตข้าวเหลือง 11 ปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : บ้านโคกล่าม ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

วัชรินทร์ สราวิช, อรวรรณ รักสงฆ์, สุจิตรา สราวิช, พนอจิต นิติสุข,ปภาวี สุขมณี

2. การกำหนดรายการอาหารแลกเปลี่ยนอย่างเหมาะสมด้วยเทคนิคการค้นหาแบบท้องถิ่น

อัจฉรา ดลวิทยาคุณ, จักรกฤษณ์ เคลือบวัง

3. การใช้กากมะพร้าวเสริมในขนมทองม้วน

เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์, สุนิษา วิไลพัฒน์, จีราพร อัคคีสุวรรณ์

4. การใช้ประโยชน์จากแกนสับปะรดและชาภูฟ้าในผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้อมดื่ม

ดวงกมล ตั้งสถิตพร, ธันย์ชนก จรเสมอ, ชิดชนก เอมอมร

5. การทดสอบผลผลิตของพริกกะเหรี่ยง 8 พันธุ์ที่ปลูกใน 2 ระบบ

กนกกาญจน์ รักษาศักดิ์, พรนิภา เลิศศิลป์มงคล, สาวิตร มีจุ้ย, จานุลักษณ์ ขนบดี

6. การประเมินคุณค่าทางโภชนะของใบมะรุมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสำหรับไก่กระทง

ณิฐิมา เฉลิมแสน, บุญชู นาวานุเคราะห์, ธัญรัตน์ จารี, สมเพชร สุริยวงษ์, สุชาดา พูลเกตุ, สุธามาศ ผลมา

7. การปรับปรุงสีปลาสอดแดงด้วยสารสกัดเบต้าเลนจากเปลือกผลแก้วมังกร

พัชรี มงคลวัย, สุกัญญา คำหล้า, อนุวัต พจนา

8. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลานิลแล่ที่แช่ในสารละลายฟอสเฟตและเคลือบไคโตซานเก็บในสภาวะการแช่เย็น

ละอองวรรณ ศรีจันทร์, ทิพย์ บุญล้ำ, ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล

9. การแปรรูปผลิตภัณฑ์เต้าหู้ปลาจากปลาน้ำจืดในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ราตรี บุญอินทร์, บุษบา มะโนแสน, สุภาวดี ศรีแย้ม, จิรรัชต์ กันทะขู้

10. การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากเศษเหลือกากกะทิโดยใช้ยีสต์และบาซิลัสซัปติลิสเพื่อพัฒนาเป็นอาหารสัตว์

มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, วรางคณา กิจพิพิธ, อณัญญา ปานทอง, กฤติยา เลิศชุณหเกียรติ

11. การพัฒนาการใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคพื้นเมือง

ประดิษฐ์ อาจชมภู, วุฒิชัย สีเผือก, ศิริศักดิ์ บริรักษ์ธนกุล

12. การพัฒนาน้ำข้าวกล้องงอกผสมน้ำผักพร้อมดื่ม

พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์, บุณยกฤต รัตนพันธุ์

13. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากแป้งตาลโตนด

ชไมพร เพ็งมาก, สุธาสินี ศรีวิไล

14. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกกล้วยไม้ป่าไทยจากโสนหางไก่ : กรณีศึกษาอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล, สุกัญญา จันทกุล, อารยะ ไทยเที่ยง, สุชีรา ผ่องใส, นิอร ดาวเจริญพร,รุ่งฤทัย รำพึงจิต, อนุสรณ์ ใจทน

15. การพัฒนาฝูงพ่อแม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี ด้วยดัชนีการคัดเลือก

สุจิตรา สราวิช, วรวิทย์ รักสงฆ์, จิรศักดิ์ ศรีเมฆารัตน์, จิระพันธ์ ห้วยแสน, กมลพร กำขันตี

16. การยกระดับผู้ผลิตสินค้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร

วชิระ สิงห์คง, บุณยกฤต รัตนพันธุ์, จำเนียร แดงเถิน, กิจจา ไชยทนุ

17. การยอมรับของผู้บริโภคและคุณภาพของน้ำมะม่วงมหาชนกพร้อมดื่ม

วัชรี เทพโยธิน, วาสนา รุ่งตระกูลไทย, สายสมร บุตรพรม

18. การรับรู้และการมีส่วนร่วมด้านอาหารปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอเมืองกำแพงเพชร

วชิระ สิงห์คง

19. การลดปริมาณสารอินทรีย์โดยใช้ตัวกระทำทางชีวภาพในน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตโปรตีนเซลล์เดียว

ชุตินุช สุจริต, อุไวรรณ วัฒนุกล, วัฒนา วัฒนกุล, สมรักษ์ รอดเจริญ

20. การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะในยาแผนโบราณ โดยใช้เทคนิคอินดักทีฟลี คับเปิ้ล พลาสมา-ออฟติคอลอิมิสชั่น สเปกโตรเมทรี (ไอซีพี-โออีเอส)

ณพัฐอร บัวฉุน, รัตนาภรณ์ พัดเย็น

21. การวิจัยและพัฒนาเครื่องล้างข้าวเปลือกสำหรับเครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน

ผดุงศักดิ์ วานิชชัง, ใจทิพย์ วานิชชัง, เพียงขวัญ วานิชชัง

22. การศึกษาพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพแก้วมังกร

สุรชัย มัจฉาชีพ, อุดมลักษณ์ มัจฉาชีพ, เชน รอดศิริ

23. การศึกษาสูตรที่เหมาะสมและต้นทุนในการผลิตโยเกิร์ตโฮมเมด

วุฒิกร สระแก้ว, พรรณพร กุลมา, สุธาทิพย์ ไชยวงศ์

24. คุณภาพและการยอมรับของผู้บริโภคต่อน้ำนมข้าวโพดที่ผลิตโดยวิธีเคลือบผิวน้ำตาลและการพาสเจอร์ไรส์

วัชรี เทพโยธิน, นันทัชพร เสนาวงค์, จุฑาทิพย์ เมืองพรม

25. นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว: ข้าวหุงสุกเร็ว

ใจทิพย์ วานิชชัง, ผดุงศักดิ์ วานิชชัง, นฤมล บุญกระจ่าง, เพียงขวัญ วานิชชัง

26. ผลการใช้สาหร่ายสไปรูไลนาในการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย

กิตติมา วานิชกูล, กิตติมา เสลาหอม, อนุสรณ์ คำแป้น

27. ผลของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพลูกเดือยอบพอง

อรทัย บุญทะวงศ์, สุวิดา ปิกเกษม, วรัญญู อินตานันท์

28. ผลของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพและการยอมรับของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สับปะรดแผ่นอบกรอบ

ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์

29. ผลของการจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนแบบปิดต่อสมรรถนะการผลิตของไก่ไข่รุ่น

มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, กฤติยา เลิศชุณหเกียรติ, วุฒิกร สระแก้ว, อณัญญา ปานทอง,วรางคณา กิจพิพิธ

30. ผลของการใช้น้ำนึ่งปลาเป็นส่วนผสมในอาหารเลี้ยงปลาหมอไทย

วัฒนา วัฒนกุล, อุไรวรรณ วัฒนกุล

31. ผลของการใช้ผงมะเขือเทศทดแทนเกลือโซเดียมไนไตรท์ที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ จุลินทรีย์และประสาทสัมผัสของไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์

โอภาส มูลอ้าย, สุเมษ มีสกุล, ณัฐธญาณ์ ศรีสุวอ, นภาพร ดีสนาม

32. ผลของการเติมสารสกัดแอนโธไชยานินส์จากรำข้าวเหนียวดำต่อการเหม็นหืนของผลิตภัณฑ์กุนเชียง

นภาพร ดีสนาม, เพรชรัตน์ บัววงค์

33. ผลของการเสริมไลโคปีนจากฟักข้าวต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์นักเกตไก่

จิตตะวัน กุโบลา, พนอจิต นิติสุข, อรนุช สีหามาลา, พนิดา วงศ์ปรีดี, สุรินทร ภูจริต

34. ผลของการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟต่อคุณภาพน้ำฟักข้าวผสมน้ำเสาวรส

ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์, ชณิชา จินาการ, สุกัญญา วงวาท

35. ผลของปริมาณน้ำและระยะเวลาการให้ความร้อนต่อองค์ประกอบทางเคมีโครงสร้างและสมบัติของฟลาวร์ข้าวก่ำงอก

ปิยะนุช รสเครือ, ศุภาลักษณ์ ตันติ, ทับทิม โลนันท์

36. ผลของไลโคปีนจากมะเขือเทศที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและประสาทสัมผัสของมายองเนส

ศิริขวัญ กองอำไพ, ณัฐธญาณ์ ศรีสุวอ, จิรภา พงษ์จันตา

37. ผลของวิธีการอบแห้งต่อสมบัติของกากเม่า

พรประภา ชุนถนอม, รวีพร ศรีสำราญ, อรนุช สีหามาลา

38. ผลของสารก่อให้เกิดโฟมที่มีต่อคุณภาพของน้ำมะม่วงมหาชนกอบแห้งแบบโฟม-แมท

วัชรี เทพโยธิน, นวลจรี คำมูลสืบ, มณฑิรา แก้วฟู

39. ผลของสารโคลชิชีนต่อลักษณะทางสัณฐานของสบู่ดำ

อรวรรณ รักสงฆ์, อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์, ธีรพันธ์ บัญญัติรัชต

40. ผลของสารป้องกันการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนที่มีต่อคุณภาพเจลและลูกชิ้นปลาดาบลาว

กันภา สุขลิ้ม, สุภาพร พวงไต้, นันท์ปภัทร์ ทองคำ, ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ

41. ผลของอุณหภูมิในการคั่วข้าวตอกสังข์หยดพัทลุงต่อคุณค่าทางโภชนาการ

อุไรวรรณ วัฒนกุล, ซูไหวน๊ะ สะอิ, วิภาวัลย์ เขาบาท

42. รูปแบบการดำเนินงานในการพัฒนาพื้นที่สูงของโครงการหลวงที่สามารถนำไปพัฒนาพื้นที่สูงในประเทศไทย

นภาพร ทางทิศ, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร

43. รูปแบบการเรียนการสอนต่อความพึงพอใจและการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการแปรรูปอาหารของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย

ละอองวรรณ ศรีจันทร์

44. ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากปรงทะเลที่พบบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

สุนันทา ข้องสาย, ชาคริยา ฉลาด

45. ลักษณะเด่นของข้าวเหนียวเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

กรรณิการ์ ห้วยแสน, จิระพันธ์ ห้วยแสน, ชาญณรงค์ ชมนาวัง

46. วิธีการเตรียมและการอบแห้งต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของข้าวฮางงอกจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

กรรณิการ์ ห้วยแสน, จิระพันธ์ ห้วยแสน, ชาญณรงค์ ชมนาวัง, หนูเดือน สาระบุตร, พัฒนา พึ่งพันธุ์

47. ศักยภาพการให้ผลผลิตชีวมวลของกระถิน 56 สายพันธุ์สำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์และพลังงาน

กรรณิกา เร่งศิริกุล, ภูริต สรสิทธิ์, จุฑาลักษณ์ ช่วยรักษ์, เมธาวี เตียวสุวรรณ

48. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการขัดสีต่อคุณภาพการสีของข้าว

ใจทิพย์ วานิชชัง, ผดุงศักดิ์ วานิชชัง, เพียงขวัญ วานิชชัง

49. สมบัติทางกายภาพและการยอมรับของผู้บริโภคต่อขนมปุยฝ้ายเติมผงสีมะนาวโห่ที่มีมอลโทเด็กซ์ทรินต่างกัน

หนูเดือน สาระบุตร, กรรณิการ์ ห้วยแสน, พะนอจิต นิติสุข, อนันต์ พันธ์พิบูลย์

50. องค์ประกอบทางโภชนะและการย่อยสลายได้ของถั่วลิสงเถาในกระเพาะรูเมนด้วยเทคนิคถุงไนลอนของโคนม

มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, อนันท์ เชาว์เครือ, วรางคณา กิจพิพิธ, อณัญญา ปานทอง,ศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา

51. อัตราทางพันธุกรรม สหสัมพันธ์และแพทโคแอฟฟิเซี่ยนท์ของโรคราน้ำค้าง ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในแตงกวา

สุพิศา ทองลา, จานุลักษณ์ ขนบดี, ปิยะวดี เจริญวัฒนะ

52. อิทธิพลของน้ำตาลซูโครสต่อการสลายตัวของสารแอนโทไซยานินในแยมมะเกี๋ยง

ชณิชา จินาการ, ฐิติการณ์ จันทราช, เพียงดาว กุลวงศ์, ณัฏวลิณคล เศรษฐปราโมทย์

53. อิทธิพลของมุมทิศและสีกระถางต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของผิวกระถางและวัสดุปลูก

เกษศินี สิทธิวงศ์, ธีระศักดิ์ พงษาอนุทิน, Haruo SUZUKI