การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

December 17th, 2012 | Posted by ird in Uncategorized

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น ๒ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับวารสารไทยเข้าสู่การเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journal Online (ThaiJO) โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จากบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๒๐ คน ในการฝึกอมรบเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.