วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (แผ่นพับ)

January 14th, 2014 | Posted by ird in Uncategorized

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre, TCI Centre) โดยผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และจะได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป และได้รับการจัดระดับคุณภาพวารสารวิชาการภายในประเทศ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.