มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

March 26th, 2014 | Posted by ird in Uncategorized

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.ไพศาล การถาง  ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรของ สวพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงาน การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนครและการส่งบทความตีพิมพ์ ในวารสาร Journal of Applied Science Research (SJAR)  เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 15.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.