การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 (8th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals)

June 11th, 2014 | Posted by ird in Uncategorized

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ บรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
เข้าร่วมการประชุมสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 เพื่อหาแนวทางการจัดทำวารสารที่
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านพัฒนาสังคมและอุตสาหกรรม พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายบรรณาธิการในการพัฒนาคุณภาพ
วารสารไทย และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค ราชปรารภ กรุงเทพฯ
จัดโดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักพิมพ์ 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.