ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2556 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

July 17th, 2014 | Posted by ird in Uncategorized


ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2556 โดยสามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และการอ้างอิงของวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ TCI

ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2556 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.