แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่ผานการรับรองคุณภาพจาก TCI รอบ 3

June 22nd, 2015 | Posted by ird in Uncategorized

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Center (TCI) ได้ประกาศแจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รอบที่ 3)  ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งแบ่งกลุ่มวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

วารสารกลุ่มที่ 1. วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของTCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป

วารสารกลุ่มที่ 2. วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

วารสารกลุ่มที่ 3. วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต

ทั้งนี้ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการประกาศให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารแนบ : รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก-TCI

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.