ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ของวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557

September 22nd, 2015 | Posted by ird in Uncategorized

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors  ของวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 ทั้งนี้สามารถตรวจสอบค่า Thai-Journal Impact Factors  ได้ที่ www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.