ประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารไทย ครั้งที่ 9 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

September 22nd, 2015 | Posted by ird in Uncategorized

ดร. ดวงฤทัย  นิคมรัฐ   รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารไทย  ครั้งที่ 9 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รายงานสถานภาพภารกิจของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดยการบรรยายให้ความรู้ถึงแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหา (Plagiarism) สำหรับวารสารและงานวิชาการไทย ได้ทราบถึงแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)  และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวารสารไทย เพื่อสามารถผลักดันวารสารวิชาการไทยสู่เวทีอาเซียน และโดยเฉพาะแนวทางในการผลักดันให้วารสารเพื่อให้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล วารสารกลุ่มที่ 1 ในการประเมินครั้งต่อไป  เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2558  ณ ห้องเพชรไพริน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท กรุงเทพฯ

0102030610
09

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.