ประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์ในระบบ Online Submission ของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

November 28th, 2015 | Posted by ird in Uncategorized

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (RMUTP  RESEARCH  JOURNAL) เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับเดือนมีนาคม และฉบับเดือนกันยายน (เปิดรับบทความตลอดทั้งปี) ผู้สนใจสามารถส่งบทความตีพิมพ์ในระบบออนไลน์     ได้ที่ http://tci-thaijo.org/index.php/RMUTP

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.