แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการออกเล่มวารสาร

January 14th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ISSN 1906-0423  แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกเล่มวารสาร (แบบใหม่)  โดยจะเริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่ ปีที่ ๑๑  ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 และปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.