ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

March 31st, 2016 | Posted by ird in Uncategorized

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ตีพิมพ์เผยแพร่         ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม ของทุกปี สามารถส่งบทความตีพิมพ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในระบบวารสารออนไลน์ http://tci-thaijo.org/index.php/RMUTP

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.