ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

March 22nd, 2016 | Posted by ird in Uncategorized

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หากหน่วยงานของท่านสนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดต่อโทรศัพท์ 045-353035

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.