ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปัญญาภิวัฒน์ ฉบับ Supplementary

April 18th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized

ด้วยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปัญญาภิวัฒน์ ฉบับ Supplementary (ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙) ทั้งนี้สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ และลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://journal.pim.ac.th/

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.