ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

May 17th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ เดือนมิถุนายน-กันยายน 2559 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ กำหนดจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ทั้งนี้สามารถส่งบทความทางเว็บไซต์ http://e-journal.rpu.ac.th

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.