แจ้งประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

August 2nd, 2017 | Posted by ird in Uncategorized

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors  ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีค่า Thai-Journal Impact Factors  เท่ากับ 0.175 ทั้งนี้สามารถสืบค้นข้อมูลวารสารวิชาการไทยของศูนย์ TCI  ได้ที่ www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.htm

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.