ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

February 20th, 2018 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์    ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์  คลิกดูรายละเอียดได้ที่  http://tci-thaijo.org/index.php/RMUTP

แจ้งการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ในระบบ ThaiJo

September 23rd, 2017 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on แจ้งการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ในระบบ ThaiJo)

ประกาศ!! จาก ศูนย์ TCI จะทำการปิดการใช้งานระบบ ThaiJo ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2560 เพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเก่าไปยังระบบใหม่ หากท่านใดที่มีความประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำส่งบทความ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เพื่อทางวารสารฯ จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร จะเปิดรับบทความตีพิมพ์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ขอบพระคุณคะ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

September 13th, 2017 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์    ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์  คลิกดูรายละเอียดได้ที่  http://tci-thaijo.org/index.php/RMUTP  

แจ้งประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

August 2nd, 2017 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on แจ้งประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559)

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors  ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีค่า Thai-Journal Impact Factors  เท่ากับ 0.175 ทั้งนี้สามารถสืบค้นข้อมูลวารสารวิชาการไทยของศูนย์ TCI  ได้ที่ www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.htm

ข่าวประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุม Scopus University Consortium ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

May 1st, 2017 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ข่าวประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุม Scopus University Consortium ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI))

ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน เจ้าหน้าที่ดูแลงานวารสารวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุม Tentative Agenda for Thailand University Consortium and Scopus Indexing Project ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการจัดตั้ง University Consortium   เพื่อบอกรับฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถนน สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร และมีเป้าหมายที่จะนำวารสารไทยจำนวน 20 รายการ เข้าสู่ฐานข้อมูล ในปี พ.ศ. 2560 และอีกไม่น้อยกว่า 20 รายการ ในปี พ.ศ. 2561-2562 เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา …
Read more