ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.

March 13th, 2019 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่น ๆ    ที่เกี่ยวข้อง โดยบทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ ๕๐๐ บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความ  ละ ๑๐,๐๐๐ บาท สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ http://www.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal/index

ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

March 13th, 2019 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒) และฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) ตั้งแต่บัดนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ graduate2561@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์    ๐๘๑ ๗๘๗ ๑๑๔๔ หรือ       ๐๘๑ ๗๘๗ ๒๐๒๐

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

March 13th, 2019 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์ โดยมีกำหนดการตีพิมพ์วารสารออกปีละ ๒ ฉบับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ http://ejs.bsru.ac.th/research

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

March 13th, 2019 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกำหนดการเผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๗ ๖๐๐๐ และส่งบทความได้ที่ เว็บไซต์ http://bit.ly/2LTlY5m

แจ้งรูปแบบการเผยแพร่ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

November 13th, 2018 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on แจ้งรูปแบบการเผยแพร่ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งเปลี่ยนแปลง  รูปแบบการเผยแพร่วารสาร  ทั้งรูปแบบตัวเล่ม ISSN – Print  : 1906 – 0432  (เดิม)  และรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN – Online : 2651 – 1096  (ใหม่)  โดยเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561  เป็นต้นไป