แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

October 28th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร)

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง ใช้แบบ (APA) และปรับการเขียนอ้างอิงเป็นให้ภาษาอังกฤษทั้งหมด  สำหรับผู้เขียนที่มีความประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ  เริ่มใช้ตั้งแต่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560  เป็นต้นไป  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559)    

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

October 17th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ)

ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยเปิดรับบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการ การเงิน กรตลาดการบัญชี อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ รัฐศาสตร์ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๑๔๙๕ ๗๑๖๑ หรือ E-mail : rc_bsu@hotmail.com

แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

September 13th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร)

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Center (TCI)  ได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อปรับกลุ่มสำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จากการประเมินรอบที่ 3 พ.ศ. 2558 นั้น บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารฯ เรียบร้อยแล้ว  สำหรับวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการเลื่อนจากวารสารกลุ่มที่ 2 เป็นวารสารกลุ่มที่ 1  และการรับรองคุณภาพจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html

ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558

July 22nd, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558)

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors  ของวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558 ทั้งนี้สามารถตรวจสอบค่า Thai-Journal Impact Factors  ได้ที่ www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html

เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10

June 2nd, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10)

ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ดร.ประกอบ ชาติภุกต์  เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10 จัดโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักและนำเสนอระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านการเชื่อมโยงกับระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) และโปรแกรมค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหาบทความสำหรับวารสารในฐานข้อมูล TCI เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ