แจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อภายใน กองบรรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

April 5th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on แจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อภายใน กองบรรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร)

กองบรรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร แจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อภายใน ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  0 2665 3777 ต่อ 6645

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นครศรีธรรมราช

April 4th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นครศรีธรรมราช)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดการออกเผยแพร่ ปีละ ๒ ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  เปิดรับบทความถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 2559   โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://techno.nstru.ac.th/ejournal

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

March 31st, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร)

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ตีพิมพ์เผยแพร่         ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม ของทุกปี สามารถส่งบทความตีพิมพ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในระบบวารสารออนไลน์ http://tci-thaijo.org/index.php/RMUTP

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

March 22nd, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หากหน่วยงานของท่านสนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดต่อโทรศัพท์ 045-353035

การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ

February 25th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ขออนุญาตใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวิจัย วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ วารสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทั้งนี้ขอเชิญชวนบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ทุกท่าน สามารถใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th  อนึ่ง การใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ผู้ใช้งานแต่ละคนต้องใช้ E-mail Account ที่เป็นของมหาวิทยาลัย “@rmutp.ac.th” เท่านั้น เช่น yourname@rmutp.ac.th