วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการจัดระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกว.

March 6th, 2013 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการจัดระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกว.)

รายชื่อวารสารที่ได้รับการจัดระดับคุณภาพตามเกณฑของ สกว.

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

December 17th, 2012 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI))

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2554

October 5th, 2012 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2554)

            ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ของวารสารในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2554  โดยสามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และการอ้างอิงของวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ TCI () ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2554 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์