แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่ผานการรับรองคุณภาพจาก TCI รอบ 3

June 22nd, 2015 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่ผานการรับรองคุณภาพจาก TCI รอบ 3)

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Center (TCI) ได้ประกาศแจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รอบที่ 3)  ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งแบ่งกลุ่มวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วารสารกลุ่มที่ 1. วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของTCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป วารสารกลุ่มที่ 2. วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 3. วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต ทั้งนี้ วารสารวิชาการและวิจัย …
Read more

สวพ.ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

December 1st, 2014 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on สวพ.ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร)

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ บรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร และคณะกรรมการประจำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ทั้งภายในและภายใน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร โดยได้สรุปผลการดำเนินงานของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ในปี พ.ศ. 2550-2557 ที่ผ่านมา และหารือแนวทางเกณฑ์ การประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มที่ 1 รอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อนำไปสู่การรับรองคุณภาพวารสารในฐาน ข้อมูล TCI รอบระยะเวลา 5 ปี ต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ  ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี        

การประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

November 6th, 2014 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on การประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI))

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ บรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)   เพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนมีการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นกลไกผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผลงานวิชาการผ่านการพัฒนาคุณภาพวารสารภายในประเทศ ทำให้เกิดความเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลบทความและการอ้างอิงจากวารสารระดับประเทศ เข้ากับฐานข้อมูล ACI ให้สามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิงร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่28 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้บีชขาว จังหวัดภูเก็ต จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2556 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

July 17th, 2014 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2556 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2556 โดยสามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และการอ้างอิงของวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ TCI ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2556 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 (8th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals)

June 11th, 2014 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 (8th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals))

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ บรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เข้าร่วมการประชุมสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 เพื่อหาแนวทางการจัดทำวารสารที่ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านพัฒนาสังคมและอุตสาหกรรม พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายบรรณาธิการในการพัฒนาคุณภาพ วารสารไทย และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค ราชปรารภ กรุงเทพฯ จัดโดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักพิมพ์