กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

 • รองศาสตราจารย์สุภัทรา      โกไศยกานนท์   รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

บรรณาธิการ

 • อาจารย์พรกนก      ศรีงาม

กองบรรณาธิการ หน่วยงานภายนอก

 • ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล                  เบ็ญจรงค์กิจ           สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ               วงศ์บัณฑิต             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา     เงารังษี                 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร                 ธำรงลักษณ์            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ          แฉล้มวงษ์             สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร      มหาสินไพศาล        สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล            มีคุณ                     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสุดา        ผู้พัฒน์                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณันทน์   รัตนแสนวงษ์          สำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
 • ดร.สุไม                                      บิลไบ                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพนธ์           ศาลาทอง            
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานนท์        กุณฑลบุตร          
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ            เอี่ยมสำอางค์       
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์             โพธิ์พฤกษานันท์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชุลี                  วงษ์บุญงาม         
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภันรัชสา               จารุจินดา                       
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผ่องพรรณ             จันทร์กระจ่าง      
 • ดร.พงศ์รัชต์ธวัช                               วิวังสู     
 • ดร.วิชชพร                                       เทียบจัตุรัส           
 • ดร.ฉันทนา                                      ปาปัดถา 
 • ดร.วรดานันท์                                    เหมนิธิ                 
 • ดร.พัทรียา                                       เห็นกลาง            
 • ดร.นิตินันท์                                      ศรีสุวรรณ             
 • ดร.อนงค์                                        ไต่วัลย์
 • นางสาวเจนจิรา                                 บ.ป.สูงเนิน            
 • นางสาวพัชรนันท์                               ยังวรวิเชียร
 • นายรัชพล                                        แย้มกลีบ               
 • นางสาวหญิง                                      มัทนัง