ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ

บทความวิจัย:

พฤติกรรมการใช้บริการและคุณภาพการให้บริการรถเคลื่อนที่ของธนาคารออมสิน

พัชรี ยวนไธสงค์  และ  วิกรานต์ เผือกมงคล

 

การบริหารจัดการงานวิชาการกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนในเครือโรงเรียนสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร

ศุภสุตา วิทย์ศาสตร์  สุนันทา แก้วสุข  และ  กริช ภัทรภาคิน

 

แนวทางการตลาดของแป้งกล้วยเชิงพาณิชย์ในธุรกิจเบเกอรี่

พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์  ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ  จิรพร มหาอินทร์  ผุสสดี วัฒนเมธา  และ  อนงค์ ไต่วัลย์

 

กลยุทธ์ในการยกระดับตลาดนางเลิ้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นนท์ณพร กิติศรีปัญญา  สิริพร ป้องกงลาด  และ  กรรณิการ์ บูรพาพิชิตภัย

การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากกระบวนการพัฒนาวัสดุทดแทนด้วยฟางข้าวผสมเมล็ดพืชสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ ร้านมาสมัวแซลล์ (MAZMOIZELLE)

คณิต อยู่สมบูรณ์  และ ชนัญชิดา อุบลรัตน์

แนวทางการบริหารงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิมลพรรณ อาภาเวท  และ  จักรกฤษณ์ พางาม

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

เพชร ศรีพุทธา  นิธิภัทร บาลศิริ  และ  สุรศักดิ์  หลาบมาลา

บทความวิชาการ:

มาตรฐาน ISO 22301: ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

นิภา  วิริยะพิพัฒน์