ติดต่อสอบถาม

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ 0 2665 3777, 0 2665 3888 ต่อ 6093,6094,6097   โทรสาร 0 2282 0423

เว็บไซต์  http://journal.rmutp.ac.th/rmutphuso  ส่งบทความได้ที่   e-mail :  j_rmutp@rmutp.ac.th