วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง

April 21st, 2017 | Posted by ird in Uncategorized

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอยกเลิกรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื้อหาบทความ ที่เป็นลำดับหมายเลข [ 1], [ 2], [3] ของปีที่ 1 ฉบับ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2559 ปีที่ 1 ฉบับ 2 ก.ค.-ธ.ค.2560  หากผู้เขียนที่มีความประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ สามารถใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิง  (APA style)  โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ ปีที่ 2 ฉบับที่  1  ม.ค.-มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.