กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.ทรงวุฒิ  มงคลเลิศมณี

 

กองบรรณาธิการ จากหน่วยงานภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ          เกียรติศิริโรจน์      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย              วงศ์วิเศษ             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร             เก่งพล                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศาสตราจารย์ ดร.สันติ                  แม้นศิริ               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์            เพ็ชรมิตร            มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร              ยิ้มนิรัญ               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์   เกิดนิยม           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย           อมรศักดิ์ชัย         มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย            ฟองสมุทร           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา  เชาว์ชาญชัยกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์  ปัญญาธิติพงศ์

อาจารย์ ดร.ชลากร  อุดมรักษาสกุล

อาจารย์ ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง

ดร.วราพร  ทองจีน

นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน

นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร

นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย์