กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ   รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์

กองบรรณาธิการ หน่วยงานภายนอก

 • ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ           เกียรติศิริโรจน์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์                ฤทธิเดช             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย                 วงศ์วิเศษ           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์                  สุวรรณสวัสดิ์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร                 เก่งพล              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ศาสตราจารย์ ดร.สันติ                      แม้นศิริ              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์               เพ็ชรมิตร           มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์   เกิดนิยม            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย              อมรศักดิ์ชัย      มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร             ยิ้มนิรัญ            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย               ฟองสมุทร        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรณาธิการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี

กองบรรณาธิการ  หน่วยงานภายใน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา  เชาว์ชาญชัยกุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์  ปัญญาธิติพงศ์
 • อาจารย์ ดร.ชลากร  อุดมรักษาสกุล
 • ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง
 • ดร.วราพร ทองจีน
 • นางสาวเจนจิรา   บ.ป.สูงเนิน
 • นางสาวพัชรนันท์   ยังวรวิเชียร
 • นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย์