วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารเชิงวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางด้านการศึกษาบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ จิตวิทยา ภาษาและวรรณคดี นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณาจารย์ นักวิจัย ทั้งภายในและภายนอก โดยรับพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการต่อไป กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ระยะเวลาพิจารณาบทความ 3 เดือน ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ทาง
https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutphuso ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

หมายเหตุ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังไม่เข้าฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

กองบรรณาธิการ 

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับบทความ

Template บทความวิจัย

Template บทความวิชาการ

แบบฟอร์มการส่งบทความวิจัย และ บทความวิชาการ 

ไฟล์ตัวอย่างการเขียนบทความ

รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง

ฉบับย้อนหลัง

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2559

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559