ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน้าปก

บทบรรณาธิการ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ

สารบัญ

บทความวิจัย

           วรินทร์ทิพย์  กำลังแพทย์

          ผ่องพรรณ  จันทร์กระจ่าง และ เกษสุนีย์  บำรุงจิตต์

          สุวรรณี  อัศวกุลชัย

          เศวตฉัตร  นาคะชาต  กรองกาญจน์  ถมแก้ว  และ อุบลรัตน์  นวลประกอบ

พิชศาล  พันธุ์วัฒนา

บทความวิชาการ 

  • บทบาทของHRM : การจัดการช่องว่างระหว่างวัยในองค์กร

นิภา  วิริยะพิพัฒน์