ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน 2550

ปกวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน 2550

รายชื่อผู้ทรงคุณผู้ประเมินบทความ (Peer review) 

บทความพิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับการบริการสังคมกรณีศึกษาคลินิกเทคโนโลยี

บทความวิจัย

 

บทความวิชาการ