ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2552

ปกวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2552

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

รายชื่อผู้ทรงคุณผู้ประเมินบทความ (Peer review) 

บทความพิเศษ

ผลงานทีมหุ่นยนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บทความวิจัย