ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2550

ปกวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2550

รายชื่อผู้ทรงคุณผู้ประเมินบทความ (Peer review) 

บทความพิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับบทบาทการวิจัย : กรณีศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วย

บทความวิจัย

บทความวิชาการ