ติดต่อสอบถาม

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ 0 2665 3777, 0 2665 3888 ต่อ 6645