ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิมพ์ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

December 17th, 2015 | Posted by ird in Uncategorized

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัยของบุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในแวดวงทางวิชาการ  โดยรับพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยเปิดรับบทความตีพิมพ์ ดังนี้ สาขาการศึกษา บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ที่มีเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.