เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10

June 2nd, 2016 | Posted by ird in Uncategorized

ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ดร.ประกอบ ชาติภุกต์  เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10 จัดโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักและนำเสนอระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านการเชื่อมโยงกับระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) และโปรแกรมค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหาบทความสำหรับวารสารในฐานข้อมูล TCI เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

 

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.