แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

September 13th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Center (TCI)  ได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อปรับกลุ่มสำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จากการประเมินรอบที่ 3 พ.ศ. 2558 นั้น บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารฯ เรียบร้อยแล้ว  สำหรับวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการเลื่อนจากวารสารกลุ่มที่ 2 เป็นวารสารกลุ่มที่ 1  และการรับรองคุณภาพจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.