ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการ/วิจัย ลงในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

November 7th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการ/วิจัย ลงในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ กำหนดตีพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มีนาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 2 กันยายน- กุมภาพันธ์  โดยเปิดรับบทความด้านบริหารธุรกิจ  การจัดการ เศรษฐศาสตร์ บัญชีและ การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ธุรกิจและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://management.ac.th กำหนดส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2560

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.