แจ้งการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ในระบบ ThaiJo

September 23rd, 2017 | Posted by ird in Uncategorized

ประกาศ!! จาก ศูนย์ TCI จะทำการปิดการใช้งานระบบ ThaiJo ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2560 เพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเก่าไปยังระบบใหม่ หากท่านใดที่มีความประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำส่งบทความ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เพื่อทางวารสารฯ จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร จะเปิดรับบทความตีพิมพ์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ขอบพระคุณคะ

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.