แจ้งรูปแบบการเผยแพร่ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

November 13th, 2018 | Posted by ird in Uncategorized

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งเปลี่ยนแปลง  รูปแบบการเผยแพร่วารสาร  ทั้งรูปแบบตัวเล่ม ISSN – Print  : 1906 – 0432  (เดิม)  และรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN – Online : 2651 – 1096  (ใหม่)  โดยเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561  เป็นต้นไป

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.