ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.

March 13th, 2019 | Posted by ird in Uncategorized

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่น ๆ    ที่เกี่ยวข้อง โดยบทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ ๕๐๐ บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความ  ละ ๑๐,๐๐๐ บาท สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ http://www.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal/index

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.