ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

March 13th, 2019 | Posted by ird in Uncategorized

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒) และฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) ตั้งแต่บัดนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ graduate2561@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์    ๐๘๑ ๗๘๗ ๑๑๔๔ หรือ       ๐๘๑ ๗๘๗ ๒๐๒๐

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.