ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

March 13th, 2019 | Posted by ird in Uncategorized

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกำหนดการเผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๗ ๖๐๐๐ และส่งบทความได้ที่ เว็บไซต์ http://bit.ly/2LTlY5m

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.