ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

March 13th, 2019 | Posted by ird in Uncategorized

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์ โดยมีกำหนดการตีพิมพ์วารสารออกปีละ ๒ ฉบับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ http://ejs.bsru.ac.th/research

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.