ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561

August 15th, 2019 | Posted by ird in Uncategorized

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors  ของวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำหรับวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี 2561 มีค่าเท่ากับ 0.078 ทั้งนี้สามารถตรวจสอบค่า Thai-Journal Impact Factors ได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_s.php 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.