Author Archives: ird

ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

May 15th, 2013 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความร่วมมือผู้เข้าชมเว็บไซต์วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  ทุกท่านร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์วารสารวิชาการและวิจัย  ผ่านทางหน้าเว็บไซต์  หรือตามลิงค์ด้านล่างนี้ และร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อจะนำไปปรับปรุง  และพัฒนา เว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้นไป แบบประเมิน

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการจัดระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกว.

March 6th, 2013 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการจัดระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกว.)

รายชื่อวารสารที่ได้รับการจัดระดับคุณภาพตามเกณฑของ สกว.

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

December 17th, 2012 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI))

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJO จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)